Zastupitelstvo obce Kamenice schválilo pronájem pozemku pro klubovnu

Zastupitelstvo Obce Kamenice na svém pravidelném jednání 27.2.2014 vzalo na vědomí uzavření nájemní smlouvy s organizací Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Kamenice za účelem zřízení stavby „Klubovna Junák“ na pozemku parc. č. 653/8, k.ú. Těptín, vzniklé oddělením od pozemku parc. č. 653/1 (hřiště)  a to na dobu 50ti let s podmínkou, že stavba bude využívána výhradně pro činnost s mládeží.