Kvalifikace vedoucích

Junák má propracovaný systém kvalifikace. Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospělým vůdcům. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky – čekatelskou a vůdcovskou.

Zkoušky jsou zaměřené nejen na klasické skautské disciplíny, ale především na pedagogiku, psychologii, schopnost organizace a týmové práce, znalost právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutné je též lékařské doporučení, příp. absolvování zdravotnického kurzu.

Vzdělávací systém Junáka

Posláním výchovy činovníků je pomáhat členům Junáka rozvíjet jejich přirozené schopnosti a dovednosti tak, aby mohli a chtěli co nejlépe sloužit skautskému hnutí. Junák má pro činovníky, kteří pracují přímo s dětmi, následujcí základní kvalifikační stupně:

  • Čekatelská zkouška
  • Vůdcovská zkouška

Akreditované kvalifikace

Kromě vlastního vzdělávacího systému Junák musí splňovat i zákonné podmínky pro práci s dětmi. Pro svoji činnost potřebuje další kvalifikace v rozsahu dle zákonných předpisů ČR:

  • Zdravotník zotavovací akce
  • Hlavní vedoucí dětského tábora (tuto kvalifikaci získá činovník s Vůdcovskou zkouškou automaticky)

Další vzdělávání

Junák chápe výchovu a vzdělávání svých činovníků jako neustálý proces. Proto nabízí činovníkům kromě postupného zvyšování své kvalifikace i množství seminářů a kurzů.